Материалы для подготовки к аттестационному экзамену (высшее образование)

Материалы для подготовки к аттестационному экзамену 

Нажмите на ссылку https://edu.miacugra.ru/attestatsiya-meditsinskikh-rabotnikov/dlya-spetsialistov-s-vysshim-obrazovaniem.php, чтобы открыть ресурс.